IZMENJEN JE ZAKON O AKCIZAMA

Datum objave: 29-12-2016


 

Na sednici Narodne Skupštine Republike Srbije održanoj 28. decembra 2016. godine usvojen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama čije odredbe počinju da se primenjuju od 1. januara 2017. godine, osim odredaba kojima se uređuje obračun akcize na kafu na teritoriji Republike Srbije koje se primenjuju od 1. januara 2018. godine.

 

Najvažnije izmene Zakona o akcizama sastoje se u sledećem:

 

- utvrđivanje prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta i ostalih duvanskih proizvoda vrši se jednom godišnje;

 

- od 1.1.2018. godine uvodi se akciza na kafu na teritoriji Republike Srbije;

 

- utvrđni su iznosi akcize na cigarete za period 2017-2020. godine;

 

- izmenjene su odredbe koje regulišu pravo na refakciju plaćene akcize za akcizne proizvode koji se izvoze;

 

- produženo je da se do 31. decembra 2017. godine akciza ne plaća na derivate nafte, i to na:

 

1) tečni naftni gas (tarifne oznake nomenklature CT: 2711 12 11 00 do 2711 19 00 00) i ostale derivate nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380oC (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 12 11 00, 2710 12 15 00, 2710 12 21 00, 2710 12 25 00, 2710 12 90 00, 2710 19 11 00, 2710 19 15 00, 2710 19 29 00, 2710 19 31 00, 2710 19 35 00, 2710 19 99 00, 2710 20 90 19 i 2710 20 90 99), koji se koriste kao sirovina i energenti u procesima frakcione destilacije radi dalje polimerizacije, parnog krekovanja i ekstrakcije butadiena, kao i na proizvode koji se dobijaju iz procesa frakcione destilacije radi dalje polimerizacije, parnog krekovanja, ekstrakcije butadiena i proizvodnje MTBE (Metil Tercijalni Butil Etar);

 

2) tečni naftni gas i to za lake utečnjene ugljovodonike iz tarifne oznake nomenklature CT: 2711 19 00 00 u slučaju kada se kao sirovine koriste u proizvodnji tečnog naftnog gasa i primarnog benzina u procesima separacije;

 

- sastavljanje obračuna akciza u 2017. godini vrši se kao i do sada, s tim što se poreske prijave podnose elektronskim putem preko portala Poreske uprave.

 

Detaljnije o izmenama Zakona o akcizama možete se informisati u novim brojevima časopisa REVIZOR i BUDŽET, kao i u elektronskom paketu IPC.FiP.