Izmenjena je Odluka o načinu obračuna efektivne kamatne stope

Datum objave: 13-08-2018


Saglasno odredbama Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011 i 139/2014) Narodna banka Srbije donela je Odluku o izmenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu obračuna efektivne kamatne stope i izgledu i sadržini obrazaca koji se uručuju korisniku ("Službeni glasnik RS", br. 65/2011 i 62/2018). Navedena Odluka primenjuje se od 1. januara 2019. godine.

Navedenom odlukom propisano je da banka i davalac lizinga su dužni da korisniku finansijskih usluga uruče ponudu sa fiksnom nominalnom kamatnom  stopom, a ukoliko takav proizvod nemaju, tada korisniku uručuju ponudu u dinarima s promenljivom nominalnom kamatnom stopom , osim ako korisnik ne zahteva da mu se usluga ponudi u dinarskoj protivvrednosti strane valute, odnosno u stranoj valuti.

U slučaju, da korisnik finansijske usluge zahteva da mu se ponudi ugovor o lizingu s promenljivom nominalnom kamatnom stopom, ili u stranoj valuti, banka odnosno davalac lizinga, dužan je da korisnika obavesti o eventualnim rizicima zaduživanja.  

U jednom od narednih brojeva našeg časopisa "Revizor" objavićemo tekst sa bližim objašnjenjima oko primene navedene odluke.