IZMENJENE SU UREDBE IZ OBLASTI AKCIZA

Datum objave: 02-10-2017


U "Službenom glasniku RS", broj 88/2017 objavljeni su:

 

- Uredba o izmenama Uredbe o načinu i postupku utvrđivanja iznosa prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina čije odredbe stupaju na snagu 7. oktobra 2017. godine; i

 

- Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća akciza čije odredbe počinju da se primenjuju od 1. januara 2018. godine.

 

Najvažnija izmena u Uredbi o načinu i postupku utvrđivanja iznosa prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina odnosi se na to da Vlada Republike Srbije, na predlog ministarstva, jednom godišnje, i to do 15. februara tekuće godine, utvrđuje iznos prosečne ponderisane maloprodajne cene duvanskih prerađevina u prethodnoj kalendarskoj godini iz člana 5. stav 2. ove uredbe, a iznose minimalne akcize iz člana 5. stav 2. ove uredbe utvrđuje dva puta godišnje, i to do 15. februara, odnosno do 31. jula tekuće godine.

 

Izmenom Uredbe o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća akciza propisana je količina dozvoljenog rashoda kafe na koju se ne plaća akciza, i to dozvoljeni rashod kafe u prženju u iznosu najviše do 20%, a rashod kafe u pakovanju najviše do 0,80% od količine proizvoda koji je u određenom obračunskom periodu proizvođač smestio u akcizno skladište.

 

Detaljnije o svim izmenama uredbi možete se informisati u časopisu REVIZOR broj 22/2017, elektronskoj bazi IPC.FiP i web aplikaciji ipcpropisi.rs, kao i na našem višednevnom savetovanju koje se održava na Paliću od 18-21. oktobra 2017. godine.