IZMENJENI SU PRAVILNICI IZ OBLASTI AKCIZA

Datum objave: 25-09-2017


U "Službenom glasniku RS", broj 86/2017 objavljeni su:

 

- Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave čije odredbe stupaju na snagu 30. septembra 2017. godine, a primenjuju se od 1. januara 2018. godine, osim odredbe iz člana 18. koja se odnosi na obavezu lica koja na dan stupanja na snagu ovog pravilnika vrše preradu, prženje, pakovanje, kao i druge sa njima povezane radnje koje se vrše u svrhu proizvodnje kafe da do 31. decembra 2017. godine prijave nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave, mesto pogona i sličnog prostora u kome vrše preradu, prženje, pakovanje, kao i druge sa njima povezane radnje koje se vrše u svrhu proizvodnje kafe, a koja se primenjuje od 30. septembra 2017. godine;

 

- Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržini, vrsti podataka i načinu vođenja registra proizvođača alkoholnih pića čije odredbe stupaju na snagu 30. septembra 2017. godine; i

 

- Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju čije odredbe stupaju na snagu 30. septembra 2017. godine, a primenjuju se od 1. januara 2018. godine.

 

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o akcizama ("Službeni glasnik RS", broj 108/2016) propisana je obaveza obračunavanja i plaćanja akcize na kafu proizvedenu u Republici Srbiji od 1. januara 2018. godine i kako je propisano da će način obračunavanja i plaćanja akcize na kafu, vrstu, sadržinu i način vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave propisati ministar nadležan za poslove finansija bilo je očekivano da podzakonska akta iz oblasti akciza pretrpe određene izmene.

 

Isto tako, propisano je da se od 1. januara 2018. godine poreska prijava za obračun akcize podnosi u roku od 15 dana po isteku meseca za taj mesec, čime prestaje obaveza tromesečnog i godišnjeg obračuna akcize i podnošenja poreskih prijava u skladu sa tim, pa je podzakonskim aktom, između ostalog, propisan novi Obrazac PP OA koji će se dostavljati Poreskoj upravi elektronskim putem od 1. januara 2018. godine.

 

Takođe, od 1. januara 2018. godine poreska prijava o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju podnosi se elektronskim putem Poreskoj upravi na novom Obrascu PP OAEL.

 

Detaljnije o svim izmenama pravilnika možete pročitati u časopisu REVIZOR broj 21/2017 i elektronskoj bazi IPC.FiP.