IZMENJENI SU PRAVILNICI IZ OBLASTI PDV

Datum objave: 30-12-2016


 

U "Službenom glasniku RS", broj 109/2016 objavljeni su:

 

1) Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV - u kom je propisano da se briketima i peletom, u smislu člana 23. stav 2. tačka 10) Zakona o PDV, smatraju dobra dobijena aglomeracijom strugotine, piljevine, iverja i drugih ostataka, odnosno otpadaka od drvne biomase, direktno pod pritiskom ili dodavanjem vezivnog sredstva, dok se drugim sličnim dobrima od drvne biomase smatraju strugotina, piljevina, iverje, sečka i sl. Podsećamo da se promet i uvoz ovih dobara od 1.1.2017. godine oporezuje posebnom stopom PDV od 10%.

 

Takođe, izmenom Pravilnika propisano je da se održavanjem javnih zelenih površina i priobalja, u smislu člana 23. stav 2. tačka 19) Zakona o PDV, smatra tekuće i investiciono održavanje i sanacija javnih zelenih površina (rekreativnih i drugih) i priobalja.

Odredbe ovog pravilnika stupaju na snagu 1.1.2017. godine.

 

2) Pravilnik o izmenama Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV - kojim je odložena primena odredaba ovog pravilnika za 1.1.2018. godine.