Izmenjeni su pravilnici iz oblasti PDV

Datum objave: 04-08-2018


U "Službenom glasniku RS", broj 60/2018 objavljeni su:

- Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV i

- Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV

čije odredbe stupaju na snagu 4. avgusta 2018. godine.

Najvažnije izmene u Pravilniku o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV odnose se na iskazivanje podataka u Obrazac POPDV:

 

- po osnovu izdatog računa za usluge neposredno povezane sa uslugama iz člana 5. stav 3. tačka 1) Zakona o PDV (usluge neposredno povezane sa uslugama prenosa, ustupanja i davanja na korišćenje autorskih i srodnih prava, patenata, licenci, zaštitnih znakova, kao i drugih prava intelektualne svojine) koje pruža isto lice koje pruža i usluge iz člana 5. stav 3. tačka 1) Zakona o PDV, ako je po osnovu tog računa nastala poreska obaveza u smislu člana 16. tačka 2a) Zakona o PDV,

- o prometu usluga posredovanja kod prometa investicionog zlata za koji postoji obaveza obračunavanja PDV, u skladu sa Zakonom o PDV, izvršenom drugom obvezniku PDV.

Kada su u pitanju izmene i dopune Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV izmenjene su odredbe koje se odnose na iskazivanje podataka u poreskoj prijavi PPPDV i iste su usaglašene sa načinom iskazivanja podataka u Obrascu POPDV jer podaci iz odgovarajućih polja u Obrascu POPDV odgovaraju podacima u odgovarajućim poljima u Obrascu PP PDV.

→ Detaljnije o svim izmenama Pravilnika pretplatnici IPC-a mogu se informisati od 4. avgusta u elektronskom paketu IPC.FiP, odnosno u časopisima Revizor br. 17 i Budžet br. 17 (štampano izdanje).