Iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom - 34.014,50 dinara za septembar 2018. godine

Datum objave: 25-09-2018

Prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom ("Službeni glasnik RS", br. 36/2009 i 32/2013), poslodavac, ako ne zaposli određeni broj osoba sa invaliditetom izvršava obavezu zapošljavanja na jedan od sledećih načina i to:

uplatom iznosa od 50% prosečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji (prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike, na dan uplate) za svaku osobu sa invaliditetom koju nije zaposlio u Budžetski fond za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom, odnosno prema podacima o prosečnoj zaradi u julu, obaveza iznosi 34.014,50 dinara (68.029,00 x 50%).

Račun za uplatu je: 840-745126843-22, sa pozivom na broj odobrenja (BOP) dodeljen od strane Poreske uprave.

zaključivanjem ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji sa preduzećem za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, u vrednosti od 20 prosečnih zarada po zaposlenom u Republici (prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike u momentu zaključenja ugovora), odnosno 1.360.580,00 dinara (68.029,00 x 20) za jednu osobu sa invaliditetom za narednih 12 meseci od dana izvršenja obaveze.

IPC jednodnevno SAVETOVANJE

BEOGRAD, 24. decembar 2018.
PALIĆ, 21. decembar 2018.

- Besplatno za pretplatnike IPC-a za 2019. godinu

- IZMENE PORESKIH PROPISA
- SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2018. godinu za privredna društva
- ELEKTRONSKO POSLOVANJE i ostale aktuelnosti

IPC jednodnevno SAVETOVANJE za budžetske korisnike

BEOGRAD, 24. decembar 2018.
- Besplatno za pretplatnike IPC-a za 2019. godinu

- NOVINE U FINANSIJSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU BUDŽETSKIH KORISNIKA u 2019. godini
- SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2018. godinu za budžetske korisnike
- ELEKTRONSKO POSLOVANJE i ostale aktuelnosti

IPC SAVETOVANJE
za JAVNE NABAVKE

JAVNE NABAVKE u praksi i NOVI ZAKON o JAVNIM NABAVKAMA

BEOGRAD, 14. decembar 2018. - Besplatno za sve učesnike

IPC TRENINZI

USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

NIŠ, 14. decembar 2018.

NOVINE U TRETMANU SOPSTVENIH PRIHODA I PRIHODA OD ZAKUPA I UKLJUČIVANJE INDIREKTNIH KORISNIKA U ISIB

BEOGRAD, 21. decembar 2018.