JEDINSTVENA EVIDENCIJA U OBLASTI SPORTA

Datum objave: 02-12-2017


 

Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja, organizacija i preduzetnika u oblasti sporta ("Službeni glasnik RS", broj 108/2017) predviđen je sadržaj i način vođenja jedinstvene evidencije udruženja, organizacija i preduzetnika u oblasti sporta. Jedinstvenu evidenciju vodi ministarstvo nadležno za sport, pri čemu ova evidencija ne sadrži podatke o ličnosti.

 

Stupanjem na snagu ovog pravilnika, 9. decembra 2017. godine prestaje da važi Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Jedinstvene evidencije udruženja, društava i saveza u oblasti sporta ("Službeni glasnik RS", broj 43/11).