KONTROLNE LISTE ZA SPROVOĐENJE INSPEKCIJSKOG NADZORA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

Datum objave: 16-05-2016


U skladu sa ovlašćenjima iz člana 14. Zakona o inspekcijskom nadzoru ("Službeni glasnik RS", br. 36/2015) budžetska inspekcija u okviru Ministarstva finansija sačinila je kontrolne liste iz oblasti inspekcijskog nadzora koje će se sprovoditi kod korisnika javnih sredstava.

 

Ove kontrole liste odnose se na sve korisnike javnih sredstava, i to:

 

- direktne i indirektne korisnike budžetskih sredstava;

 

- direktne i indirektne korisnike budžetskih sredstava autonomne pokrajine;

 

- direktne i indirektne korisnike sredstava budžeta jedinice lokalne samouprave;

 

- organizacije za obavezno socijalno osiguranje;

 

- javna preduzeća osnovana od strane Republike Srbije (autonomne pokrajine, lokalne samouprave), pravna lica osnovana od strane tih javnih preduzeća, pravna lica nad kojima Republika Srbija (AP, jedinica lokalne samouprave) ima direktnu ili indirektnu kontrolu nad više od 50% kapitala ili više od 50% glasova u upravnom odboru, kao i na druga pravna lica u kojima javna sredstva čine više od 50% ukupnog prihoda;

 

- autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave;

 

- pravna lica i druge subjekte kojima su direktno ili indirektno doznačena budžetska sredstva za određenu namenu, pravna lica i druge subjekte koji su učesnici u poslu koji je predmet kontrole i subjektima koji koriste budžetska sredstva po osnovu zaduživanja, subvencija, ostale državne pomoći u bilo kom obliku, donacija, dotacija i dr.