Makroekonomske projekcije za period 2019-2021. godine

Datum objave: 06-11-2018


Osnovne makroekonomske pretpostavke, u skladu sa Uputstvom za pripremu budžeta Republike Srbije za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu za period 2019-2021. godine na osnovu koje se priprema nacrt budžeta Republike za 2019. godinu su:

Iskazano u procentima osim ako nije drugačije naznačeno

2018

2019

2020

2021

Stopa realnog rasta BDP

4,2

3,5

4,0

4,0

BDP u tekućim tržišnim cenama (u mlrd RSD)

5074

5424

5832

6269

Izvori rasta: procentne promene u stalnim cenama

Lična potrošnja

3,0

3,1

3,3

3,4

Državna potrošnja

3,5

1,9

1,7

2,4

Investicije u fiksni kapital

9,8

5,6

5,8

6,0

Izvoz roba i usluga

9,2

9,5

9,5

9,2

Uvoz roba i usluga

9,8

8,2

8,0

8,0

Doprinos rastu BDP, p.p.

Domaća tražnja

5,2

3,4

3,7

3,8

Investiciona potrošnja

2,5

1,0

1,1

1,1

Lična potrošnja

2,1

2,1

2,3

2,3

Državna potrošnja

0,6

0,3

0,3

0,4

Spoljno-trgovinski bilans roba i usluga

-1,0

0,1

0,3

0,2

Kretanje cena

Potrošačke cene (godišnji prosek):

2,1

2,3

3,0

3,0

Potrošačke cene (kraj perioda)

2,6

2,4

3,0

3,0

Deflator BDP

2,4

3,3

3,4

3,4

Kretanja u spoljnom sektoru (%BDP)

Spoljnotrgovinski bilans roba

-11,3

-10,9

-10,1

-9,6

Spoljnotrgovinski bilans usluga

2,7

2,8

2,8

2,9

Saldo tekućeg računa

-5,2

-5,0

-4,5

-4,2

Direktne investicije - neto

-5,2

-5,0

-4,5

-4,2

Javne finansije

Deficit opšte države (% BDP)

0,6

-0,5

-0,5

-0,5

Izvor: MFIN