NAČIN I KRITERIJUMI RASPODELE SREDSTAVA IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA PROGRAM LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2018. GODINU

Datum objave: 12-02-2018


Pravilnikom o načinu i kriterijumima raspodele sredstava iz Budžetskog fonda za program lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", broj 11/2018) koji stupa na snagu 17. februara 2018. godine uređeni su način i kriterijumi za raspodelu sredstava Budžetskog fonda za program lokalne samouprave koja su obezbeđena u okviru budžeta za tekuću budžetsku godinu i raspoređena u okviru Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, zbog finansiranja lokalne samouprave, u skladu sa Zakonom o igrama na sreću ("Službeni glasnik RS", br. 88/11 i 93/12 - dr. zakon).

 

Raspodela sredstava vrši se na osnovu podnetih zahteva zainteresovanih jedinica lokalne samouprave na objavljen javni poziv. Ovaj zahtev podnosi se Ministarstvu - Komisiji za sprovođenje postupka i utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava na osnovu javnog poziva.

 

Raspodela sredstava vrši se u okviru iznosa koji su utvrđeni u javnom pozivu.

 

Odluku o raspodeli sredstava donosi ministar nadležan za poslove lokalne samouprave (u daljem tekstu: ministar) na predlog Komisije.

 

U toku kalendarske godine, jedinici lokalne samouprave se mogu odobriti sredstva po jednom zahtevu.