NEOPOREZIVI IZNOS ZARADA U PERIODU OD 1. FEBRUARA 2016. GODINE DO 31. JANUARA 2017. GODINE

Datum objave: 26-01-2016


 

U skladu sa članim 12a Zakona o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002  (dr. zakon), 135/2004, 62/2006, 65/2006 (ispr.), 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 (odluka US), 93/2012, 114/2012 (odluka US), 47/2013, 48/2013 (ispr.), 108/2013, 57/2014, 6/2014 (dr. zakon) i 112/2015) dinarski iznos poreske olakšice iz člana 15a st. 2, 4. i 5. ovog Zakona usklađuje se godišnjim indeksom potrošačkih cena u kalendarskoj godini koja prethodi godini u kojoj se usklađivanje vrši, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

 

Imajući u vidu da indeks potrošačkih cena u 2015. godini iznosi 1,5% to znači da usklađena poreska olakšica iz člana 15a st. 2, 4. i 5. ovog Zakona, a koja se primenjuje od 1. februara 2016. godine do 31. januara 2017. godine iznosi:

 

11.433 dinara x 1,015 =

 11.604,00 dinara

("Službeni glasnik RS", broj 5/2016)