NEUSTAVAN OTKAZNI RAZLOG - PONAŠANJE ZAPOSLENOG KOJE PREDSTAVLJA RADNJU IZVRŠENJA KRIVIČNOG DELA UČINJENOG NA RADU (Odluka Ustavnog suda IUz 424/2014)

Datum objave: 27-02-2017


 

Ustavni sud, na sednici održanoj 17. novembra 2016. godine, doneo je Odluku broj IUz 424/2014 ("Službeni glasnik RS", broj 13/2017, dalje: Odluka), kojom je utvrdio da odredba člana 179. stav 3. tačka 5) Zakona o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) nije u saglasnosti sa Ustavom RS ("Službeni glasnik RS", br. 98/2006).

 

Odredbom člana 179. stav 3. tačka 5) Zakona o radu propisano je da poslodavac može da otkaže ugovor o radu zaposlenom koji ne poštuje radnu disciplinu, i to ako njegovo ponašanje predstavlja radnju izvršenja krivičnog dela učinjenog na radu i u vezi sa radom, nezavisno od toga da li je protiv zaposlenog pokrenut krivični postupak za krivično delo.

 

Na osnovu člana 168. stav 3. Ustava, odredba člana 179. stav 3. tačka 5) Zakona o radu, prestala je da važi danom objavljivanja Odluke u "Službenom glasniku Republike Srbije", odnosno 24. februara 2017. godine.

 

Napominjemo, da poslodavci koji su opštim aktom ili ugovorom o radu u skladu sa Zakonom, utvrdili kao otkazni razlog ponašanje zaposlenog koje predstavlja radnju izvršenja krivičnog dela učinjenog na radu i u vezi sa radom nezavisno od toga da li je protiv zaposlenog pokrenut krivični postupak za krivično delo, treba da izvrše izmenu opšteg akta odnosno ugovora o radu. Izmenom opšteg akta ili ugovora o radu brisati navedeni otkazni razlog.

 

Radi preciznijeg informisanja u časopisu Pravnik br. 3/2017 dali smo prikaz integralnog I, II i III dela Obrazloženja ove odluke.

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h