NOVA UREDBA O RADU, OVLAŠĆENJIMA I OBELEŽJIMA BUDŽETSKE INSPEKCIJE

Datum objave: 17-10-2017


 

Uredbom o radu, ovlašćenjima i obeležjima budžetske inspekcije ("Službeni glasnik RS", broj 93/2017) koja stupa na snagu 24. oktobra 2017. godine utvrđen je način rada, ovlašćenja i obeležja budžetske inspekcije, službe za budžetsku inspekciju autonomne pokrajine i službe za budžetsku inspekciju jedinice lokalne samouprave.

 

Budžetska inspekcija obavlja poslove budžetske inspekcije kod direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava, organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, pravnih lica i drugih subjekata, u skladu sa nadležnosti utvrđenim Zakonom o budžetskom sistemu.

 

Predmet kontrole budžetske inspekcije odnosi se na primenu zakona u oblasti:

 

- materijalno-finansijskog poslovanja,

 

- namenskog i zakonitog korišćenja sredstava.

 

Stupanjem na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o radu, ovlašćenjima i obeležjima budžetske inspekcije ("Službeni glasnik RS", br. 10/2004 i 84/2007).