Nove informacije o iskazivanju podataka i o svim prostorijama u kojima poreski obveznik obavlja delatnost maloprodaje u Obrascu PEP-IPJ, o podnošenju novih podataka, o brisanju i o promeni prijavljenih podataka

Datum objave: 03-09-2018


Poreska uprava je zauzela nove stavove po pitanju obaveze prijavljivanja u Obrascu PEP-IPJ podataka i o svim prostorijama u kojima se obavlja delatnost maloprodaje, kao i o načinu podnošenju novih podataka, o brisanju i o promeni već prijavljenih podataka u poreskoj prijavi.

Povodom obaveze poreskih obveznika da podnesu Obrazac PEP-IPJ, koji je Poreska uprava kreirala za potrebe prijavljivanja podataka o svim skladišnim i ostalim prostorijama u kojima poreski obveznik obavlja delatnost shodo odredbi člana 25. stav 1. tačka 1) Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, prema informacijama do kojih smo došli, Poreska uprava je promenila stav po pitanju obaveze prijavljivanja maloprodajnog prostora:

  • Obveznici su u obavezi da prijave i maloprodajni prostor, bez obzira što je na adresi tog prostora fiskalizovana kasa i Poreska uprava shodno tome već ima podatke o tom prostoru (do danas je stav Poreske uprave bio da se ovaj podatak ne prijavljuje).

Takođe, po pitanju prijavljivanja prostorija za obavljanje delatnosti koje još uvek nisu prijavljene, po pitanju brisanja i izmena prijavljenih podataka, Poreska uprava je izmenila svoj stav, u smislu da se prijavljivanje novih prostorija, odnosno brisanje prijavljenih podataka, odnosno izmene prijavljenih podataka ne vrši kopiranjem već podnete poreske prijava i unošenjem novih podataka sa oznakom 1 - Unos nove IPJ, odnosno podataka o prostorijama koje se brišu iz evidencije sa oznakom 2 - Brisanje postojeće IPJ, odnosno unošenjem izmenjenih podataka sa oznakom 3 - Promena podataka, već obveznici postupaju na sledeći način:

  • prijavljivanje skladišta i drugih poslovnih prostorija koje do sada nisu prijavljene vrši se podnošenjem nove poreske prijave sa oznakom iz polja 2.1a prijave: 1 - Unos nove IPJ, unošenjem podataka samo o tim prostorijama koje se prijavljuju;
  • brisanje prijavljenih podataka o prostorijama, vrši se podnošenjem poreske prijave u koju se unose podaci o prostorijama koje se brišu iz evidencije sa oznakom iz polja 2.1a prijave: 2 - Brisanje postojeće IP;
  • prijavljivanje izmene prijavljenih podataka o skladištima i drugim poslovnim prostorijama, vrši se unošenjem ispravnih podataka o tim skladištima i poslovnim prostorijama sa oznakom  iz polja 2.1a prijave: 3 - Promena podataka.

Još jednom podsećamo, shodno zauzetim stavovima Poreske uprave poresku prijavu na obrascu PEP-IPJ podnose:

  • svi obveznici (osnovani u skladu sa Zakonom o privrednim društvima ili u skladu sa drugim zakonima), što znači i privredna društva i preduzetnici, pa i preduzetnici paušalci, ustanove i drugi oblici organizovanja, lica koja se bave igrama na sreću i menjačnice, pogoni i predstavništva...;
  • za sve prostorije koje koriste za obavljanje delatnosti, kako one na kojima im je prijavljeno sedište kod APR (za lica koja seu registrovana kod APR), tako i za prostorije na svim drugim adresama, bez obzira na osnov po kom ih obveznik koristi (vlasništvo, zakup, dato obvezniku na korišćenje bez naknade i sl.), izuzetak bi ostalo da su samo carinska skladišta;
  • rok za podnošenje Obrsca PEP-IPJ je odmah po stupanju na snagu izmena i dopuna člana 25. ZPPPA, što znači od 27. avgusta 2018. godine. Međutim, imajući u vidu da su 27. avgusta stupile na snagu i odredbe člana 176a ZPPPA (kojim je propisano da je krivično delo ako se ne prijavi skladišni prostor pre početka korišćenja) i člana 179 ZPPPA (kojim je propisano da je prekršaj ukoliko se ne prijave Poreskoj upravi sve kasnije izmene u korišćenju skladišnih i drugih poslovnih prostorija), u interesu je poreskih obveznika da prijavu podnesu što pre. Naime, može se očekivati da će biti tolerisano podnošenje poreske prijave sa kašnjenjem koje je nastalo zbog tehničkih problema oko podnošenja prijave (imamo saznanje da je omogućeno podnošenje poreske prijave kada je u adresi poslovnog prostora adresa ulice bb).

Ukoliko u vezi sa problemima koji se u praksi javljaju, bude novih stavova Poreske uprave, o tome ćemo Vas blagovremeno obavestiti.