NOVI MINIMALNI KRITERIJUMI U POGLEDU ENERGETSKE EFIKASNOSTI NEUSMERENIH I USMERENIH SIJALICA NAMENJENIH ZA UNUTRAŠNJE OSVETLJENJE KOJI SE MORAJU ZADOVOLJITI U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

Datum objave: 29-12-2016


Počev od 7. januara 2017. godine naručioci su dužni da, prilikom izrade konkursne dokumentacije kroz tehničku specifikaciju dobara ili kroz kriterijume za izbor najpovoljnijeg ponuđača uzimaju u obzir i energetsku efikasnost neusmerenih i usmerenih sijalica namenjenih za unutrašnje osvetljenje propisanu u članu 15. Pravilnika o minimalnim kriterijumima u pogledu energetske efikasnosti u postupku javne nabavke dobara ("Službeni glasnik RS", broj 111/2015, dalje: Pravilnik).

 

Odredbe člana 69. Zakona o efikasnom korišćenju energije ("Službeni glasnik RS", broj 25/2013) propisuje obavezu naručioca da u postupku javne nabavke uzima u obzir aspekte energetske efikasnosti kroz tehničku specifikaciju dobara, usluga i radova i/ili kroz kriterijume za izbor najpovoljnijeg ponuđača.

 

Minimalni kriterijumi u pogledu energetske efikasnosti koji se moraju zadovoljiti u postupku javne nabavke propisani su Pravilnikom i primenjuju se na nabavku:

 

1) kancelarijske informatičke opreme;

 

2) frižidera i frižidera sa odeljkom za zamrzavanje hrane;

 

3) uređaja za klimatizaciju;

 

4) unutrašnjeg i spoljnog osvetljenja.

 

Pravilnik je stupio na snagu 6.1.2016. godine s tim da se odredbe člana 15. Pravilnika, koje propisuju minimalne kriterijume EE koje moraju ispunjavti usmerene i neusmerene sijalice namenjene za unutrašnje osvetljenje, primenjuje od 7.1.2017. godine.

 

Na osnovu odredbi člana 15. Pravilnika:

 

- neusmerene sijalice namenjene za unutrašnje osvetljenje ispunjavaju minimalne kriterijume EE ako imaju klasu energetske efikasnosti A+ ili višu, odnosno ako imaju indeks energetske efikasnosti EEI ≤ 0,17, u skladu sa propisima kojima se uređuje označavanje energetske efikasnosti električnih sijalica i svetiljki i životni vek od najmanje 15.000 sati,

 

- usmerene sijalice namenjene za unutrašnje osvetljenje koje su predmet javne nabavke ispunjavaju minimalne kriterijume EE ako imaju klasu energetske efikasnosti A+ ili višu, odnosno ako imaju indeks energetske efikasnosti EEI ≤ 0,18, u skladu sa propisima kojima se uređuje označavanje energetske efikasnosti električnih sijalica i svetiljki i životni vek od najmanje 15.000 sati.