NOVI OBRAZAC PPDG-2R KOJI SE MOŽE PODNETI U ELEKTRONSKOM ILI PISANOM OBLIKU ZA UTVRĐIVANJE GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2015. GODINU

Datum objave: 16-03-2016


Godišnji porez na dohodak građana utvrđuje se i plaća u skladu sa odredbama čl. 87. do 89. i člana 100. Zakona o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 135/2004, 62/2006, 65/2006, 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011, 93/2012, 114/2012, 47/2013, 48/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014 (dr. zakon) i 112/2015).

Prema odredbama člana 38. stav 7. tačka 2) Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 (ispr.), 23/2003 (ispr.), 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 (dr. zakon), 62/2006 (dr. zakon), 61/2007, 20/2009, 72/2009 (dr. zakon), 53/2010, 101/2011, 2/2012 (ispr.), 93/2012, 47/2013, 108/2014, 105/2014 i 112/2015, dalje: ZPPPA) propisano je da se poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2015. godinu podnosi isključivo u elektronskom obliku. Međutim stavom 9. tog člana propisano je da izuzetno, poreski obveznici - fizička lica koja su dužna da podnesu poresku prijavu koja nije u vezi sa obavljanjem delatnosti, mogu tu prijavu da podnesu u elektronskom obliku ili u pismenom obliku - neposredno ili putem pošte.

 

To znači da se i poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza za 2015. godinu može podneti :

u elektronskom obliku (preko elektronskih servisa Poreske uprave) ili

u pisanom obliku (neposredno ili putem pošte). 

Kako bi se omogućilo podnošenje poreske prijave i u pisanom obliku, Ministar finansija doneo je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju („Službeni glasnik RS“, broj 28/2016). Pravilnik je stupio na snagu 16. marta 2016. godine.

 

Ovim pravilnikom propisan je novi Obrazac PPDG-2R. 

O utvrđivanju godišnjeg poreza na dohodak građana i predaji poreske prijave u elektronskom obliku pisali smo u časopisu REVIZOR broj 8/2016 i časopisu BUDŽET broj 7/2016.

Detaljnije o izmenama ovog Pravilnika i nove poreske prijave na Obrascu PPDG-2R pisaćemo u narednim brojevima časopisa REVIZOR i BUDŽET.

 

Da podsetimo neoporezivi iznos dohotka za 2015. godinu iznosi 2.201.220 dinara i odgovara visini trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici Srbiji u 2015. godini (733.740 x 3).

Obveznik godišnjeg poreza na dohodak građana ima pravo na lične odbitke, koji iznose:

za poreskog obveznika - 40% od prosečne godišnje zarade po zaposlenom, što iznosi 293.496 dinara;

za izdržavanog člana porodice - 15% od prosečne godišnje zarade po zaposlenom, po članu, što iznosi 110.061 dinar.

 

Ukoliko je poreski obveznik ostvario oporezivi dohodak u iznosu koji:

• nije viši od 4.402.440 dinara - primenjuje se poreska stopa od 10%;

• jeste viši od 4.402.440 dinara - primenjuje se poreska stopa od 10% na iznos koji nije viši od 4.402.440 dinara, a poreska stopa od 15% na iznos preko 4.402.440 dinara.

 

Poreska prijava za godišnji porez na dohodak građana za 2015. godinu podnosi se najkasnije do 15. maja 2016. godine. Imajući u vidu da se rok za predaju pada u nedelju, to se poreska prijava može predati najkasnije do 16. maja 2016. godine (ponedeljak).