Novi Pravilnik o nacionalnim standardima za upravljanje stečajnom masom

Datum objave: 13-08-2018


U skladu sa odredbama Zakona o stečaju ("Službeni glasnik RS", br. 104/2009, 99/2011 (dr.zakon), 71/2012 - Odluka US, 83/2014, 113/2017 i 30/2018) ministar privrede doneo je novi Pravilnik o utvrđivanju Nacionalnih standarda za upravljanje stečajnom masom ("Službeni glasnik RS", broj 62/2018) , koji je stupio na snagu 11. avgusta 2018. godine.

Danom stupanja na snagu novog pravilnika, odnosno 11. avgusta 2018. godine, prestaje da važi ranije donet Pravilnik o utvrđivanju Nacionalnih standarda za upravljanje stečajnom masom ( "Službeni glasnik RS", broj 13/2010).

U narednom broju našeg časopisa "Revizor" objavićemo tekst o bližoj upotrebi novih standarda za upravljanje stečajnom masom.