NOVI SPISAK KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

Datum objave: 30-12-2016


Pravilnik o Spisku korisnika javnih sredstava objavljen je u "Službenom glasniku RS", broj 107/2016 i stupa na snagu 1. januara 2017. godine.

 

Ovim pravilnikom utvrđen je novi Spisak korisnika javnih sredstava, u okviru kojeg su posebno evidentirani direktni i indirektni korisnici sredstava budžeta Republike Srbije, odnosno budžeta lokalne vlasti, korisnici sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje, javne agencije, organizacije na koje se primenjuju propisi o javnim agencijama ili su kontrolisani od strane države, kao i drugi korisnici javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora, na osnovu podataka Agencije za privredne registre, odnosno odgovarajućeg Registra, kao i korisnici javnih sredstava koji nisu uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora, a pripadaju javnom sektoru.

 

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o Spisku korisnika javnih sredstava ("Službeni glasnik RS", broj 112/2015).

 

U Spisku korisnika javnih sredstava navedene su u tabelarnom prikazu za svakog korisnika javnih sredstava sledeće karakteristike: grupa/razdeo/glava, naziv, mesto, organizaciona jedinica Uprave za trezor, podračun, oznaka trezora, matični broj i jedinstveni broj.