NOVI USKLAĐENI DINARSKI NEOPOREZIVI IZNOSI POREZA I DOPRINOSA KOJI SE PRIMENJUJU OD 1. februara 2017. godine<br /> OBJAVLJENI SU U "SLUŽBENOM GLASNIKU RS", broj 7/2017

Datum objave: 01-02-2017


 

Na osnovu člana 12a Zakona o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 135/2004, 62/2006, 65/2006, 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011, 93/2012, 114/2012, 47/2013, 48/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014 (dr. zakon) i 112/2015) i člana 65a Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 47/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014 (dr. zakon) i 112/2015), Vlada Republike Srbije utvrđuje i objavljuje svake godine:

 

dinarske neoporezive iznose poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12) i 13), člana 15a st. 2, 4. i 5, člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 4), 5), 6) i 7), člana 21a stav 2, člana 83. stav 4. tačka 1) i člana 85. stav 1. tačka 10) Zakona o porezu na dohodak građana, usklađene godišnjim indeksom potrošačkih cena u prethodnoj godinii dinarski iznos iz člana 13. stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, usklađen godišnjim indeksom potrošačkih cena u prethodnoj godini. Godišnji indeks potrošačkih cena u 2016. godini iznosi 101,6 prema podatku Republičkog zavoda za statistiku, što znači dosadašnji neoporezivi iznosi se uvećavaju za 1,6%.

 

Imajući u vidu da je poznat podatak o indeksu potrošačkih cena u 2016. godini usklađeni dinarski neoporezivi iznosi koji se primenjuju od 1. februara 2017. godine dati su u sledećoj tabeli.

 

R.
br.

Opis

Iznosi
(u din.)

1

2

3

1.

U članu 9. stav 1. Zakona:

1.1.

pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika (tačka 9)

65.189

1.2.

stipendije i krediti učenika i studenata, mesečno (tačka 12)

11.176

1.3.

naknada za ishranu - hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, mesečno (tačka 13)

9.313

2.

U članu 15a st. 2, 4. i 5. Zakona:

2.1.

neoporezivi iznos zarade

11.790

3.

U članu 18. stav 1. Zakona:

3.1.

naknada troškova prevoza u javnom saobraćaju (za dolazak na posao i povratak sa posla), mesečno (tačka 1)

3.725

3.2.

dnevnica za službeno putovanje u zemlji (tačka 2)

2.236

3.3.

naknada za korišćenje sopstvenog automobila za službeno putovanje ili druge službene svrhe, mesečno (tačka 4)

6.520

3.4.

solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice (tačka 5)

37.252

3.5.

pokloni deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića, godišnje (tačka 6)

9.313

3.6.

jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad, godišnje (tačka 7)

18.624

4.

U članu 21a Zakona:

4.1.

premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond, mesečno

5.589

5.

U članu 83. stav 4. Zakona:

 

5.1.

pojedinačno ostvaren dobitak (tačka 1)

11.344

6.

U članu 85. stav 1. Zakona:

 

6.1.

nagrade, novčane pomoći i druga davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca (tačka 10)

12.375

 

U Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, u članu 13. stav 3. usklađeni dinarski iznos zbira premije za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijskog doprinosa u dobrovoljni penzijski fond, koje poslodavac plaća za zaposlene na teret sopstvenih sredstava na koji se ne plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje - od 1. februara 2017. godine iznosi 5.589 dinara.

 

Taj iznos (5.589 dinara) istovremeno je od 1. februara 2017. godine i neoporezivi iznos koji je oslobođen plaćanja poreza za premiju, odnosno penzijski doprinos koji za zaposlene plaća poslodavac, a saglasno članu 14b stav 2. tačka 2. Zakona o porezu na dohodak građana.