NOVI USKLAĐENI DINARSKI NEOPOREZIVI IZNOSI POREZA I DOPRINOSA KOJI SE PRIMENJUJU od 1. februara 2018. godine objavljeni su u Službenom glasniku RS, broj 7/2018

Datum objave: 27-01-2018


Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana za isplate od 1. februara 2018. do 31. januara 2019. godine objavljeni su u "Službenom glasniku RS", broj 7 od 26.1.2018. godine. 

 

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi koji se primenjuju od 1. februara 2018. godine dati su u sledećoj tabeli:

 

R. br.

Opis

Iznosi (u din.)

stari

novi

od 1.2.2017. do 31.1.2018.

od 1.2.2018. do 31.1.2019.

1

2

3

4

1.

U članu 9. stav 1. Zakona:

1.1.

pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika (tačka 9)

65.189

67.145

1.2.

stipendije i krediti učenika i studenata, mesečno (tačka 12)

11.176

11.511

1.3.

naknada za ishranu - hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, mesečno (tačka 13)

9.313

9.592

1.4.

naknada za rad članova izbornih komisija biračkih i glasačkih odbora i za rad na popisu stanovništva (tačka 29)

5.000

5.150

1.5.

novčane pomoći fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca (tačka 30)

-

12.746

2.

U članu 18. stav 1. Zakona:

2.1.

naknada troškova prevoza u javnom saobraćaju (za dolazak i odlazak sa rada), mesečno (tačka 1)

3.725

3.837

2.2.

dnevnica za službeno putovanje u zemlji (tačka 2)

2.236

2.303

2.3.

naknada za korišćenje sopstvenog automobila za službeno putovanje ili druge službene svrhe, mesečno (tačka 5)

6.520

6.716

2.4.

solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice (tačka 7)

37.252

38.370

2.5.

pokloni deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića, godišnje (tačka 8)

9.313

9.592

2.6.

jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad, godišnje (tačka 9)

18.624

19.183

3.

U članu 21a Zakona:

3.1.

premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond, mesečno

5.589

5.757

4.

U članu 83. stav 4. Zakona:

4.1.

pojedinačno ostvaren dobitak (tačka 1)

11.344

11.684

5.

U članu 85. stav 1. Zakona:

5.1.

nagrade i druga lična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca (tačka 11)

12.375

12.746

 

U Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, u članu 13. stav 3. usklađeni dinarski iznos zbira premije za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijskog doprinosa u dobrovoljni penzijski fond, koje poslodavac plaća za zaposlene na teret sopstvenih sredstava na koji se ne plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje - od 1. februara 2018. godine iznosi 5.757 dinara.

 

Iznos od 5.757 dinara istovremeno je od 1. februara 2018. godine i neoporezivi iznos koji je oslobođen plaćanja poreza za premiju, odnosno penzijski doprinos koji za zaposlene plaća poslodavac, a saglasno članu 14b stav 2. tačka 2) Zakona o porezu na dohodak građana.