OBAVEŠTENJE O MERI PRIVREMENE ZABRANE OBAVLJANJA DELATNOSTI

Datum objave: 04-05-2018


Poreska uprava RS je objavila obaveštenje poreskim obveznicima da je dana 28.04.2018. godine stupio na snagu veći deo izmena i dopuna Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (u daljem tekstu: ZPPPA).

 

U ovom obaveštenju posebno se skreće pažnja poreskim obveznicima na izmene i dopune ZPPPA u delu mera privremene zabrane obavljanja delatnosti.

 

Poreskom obvezniku kome su u toku porske kontrole utvrđene sledeće nepravilnosti:

• robu i usluge ne prati verodostojna dokumentacija;

• ne uplaćuje dnevni pazar;

• izbegava utvrđivanje i plaćanje poreza radnim angažovanjem lica koja nemaju zaključen ugovor o radu ili drugi akt;

• promet od prodaje roba ili pružanja usluga ne registuje preko fiskalne kase

 

izriče se mera privremene zabrane vršenja delatnosti:

u trajanju od 15 dana ukoliko se u postupku kontrole kod poreskog obveznika utvrdi nepravilnost prvi put;

u trajanju od 90 dana ukoliko se u postupku kontrole kod poreskog obveznika utvrdi nepravilnost drugi put;

u trajanju do jedne godine ukoliko se u postupku kontrole kod poreskog obveznika utvrdi nepravilnost treći put.

 

Obaveštenje je objavljeno 30.04.2018. godine na sajtu www.poreskauprava.gov.rs/biro-za-informisanje