OBAVEZA POPISA NELEGALNE GRADNJE OD STRANE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

Datum objave: 14-01-2016


Rok za popis nezakonito izgrađenih objekata na teritoriji Republike Srbije u skladu sa članom 46. Zakona o ozakonjenju objekata ("Službeni glasnik RS", broj 96/2015) je 27. novembar 2016. godine. Naime, polazna osnova za sprovođenje postupka ozakonjenja bespravno izgrađenih objekata je popis nelegalno izgrađenih objakata, koji treba da izradi jedinica lokalne samouprave za objekte na teritoriji svoje opštine, odnosno grada.

 

Radi pomoći građevinskim inspektorima za sprovođenje popisa nelegalno izgrađenih objekata jedinica lokalne samouprave, ukoliko se proceni da zbog obima posla građevinski inspektori neće moći da samostalno obave ovaj posao, može da formira komisiju za njihov popis. U skladu sa statutom jedinice lokalne samouprave komisiju za popis obrazuje predsednik opštine, odnosno gradonačelnik, kao izvršni organ jedinice lokalne samouprave.

 

Popis objekata podrazumeva da se za svaki nelegalni objekat popuni Obrazac "Pojedinačni popisni list za evidentiranje nezakonito izgrađenog objekta" koji je propisan Pravilnikom o sadržini obrasca - pojedinačnog popisnog lista za evidentiranje nezakonito izgrađenih objekata ("Službeni glasnik RS", broj 102/2015).