OBAVEZA USKLAĐIVANJA PROGRAMA AUTOMATSKE OBRADE PODATAKA ZA VOĐENJE EVIDENCIJE NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI ZA SVE KORISNIKE I NOSIOCE JAVNE SVOJINE - DO 28. FEBRUARA 2016. GODINE

Datum objave: 12-02-2016


 

Republička direkcija za imovinu uspostavila je Program automatske obrade podataka za vođenje jedinstvene evidencije nepokretnosti u javnoj svojini (sa detaljnim korisničkim uputstvom).

 

Tim povodom svi korisnici i nosioci prava korišćenja nepokretnosti u javnoj svojini dužni su da usklade svoje programe automatske obrade podataka za vođenje posebne evidencije sa web aplikacijom. Usklađivanje je obavezno da se sprovede najkasnije do 28. februara 2016. godine, sa stanjem na dan 31.12.2015. godine.

 

Zbirne podatke o nepokretnostima u javnoj svojini AP i JLS, na osnovu podataka iz posebne evidencije javnog preduzeća, društva kapitala, zavisnog društva kapitala, ustanove ili dr. pravnog lica čiji je osnivač nadležni organ autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave vodi i dostavlja Direkciji na Obrascu ZOS-JS - Podaci o stanju nepokretnosti u javnoj svojini po vrstama i vrednosti.

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h