OBJAŠNJENJE MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI MOGUĆNOSTI ODLAGANJA PLAĆANJA DUGOVANOG POREZA NAJVIŠE DO 60 RATA, SHODNO ZAKONU KOJI UREĐUJE PORESKI POSTUPAK I PORESKU ADMINISTRACIJU

Datum objave: 28-03-2016


Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", broj 15/2016 u daljem tekstu: Zakon o izmenama i dopunama), u cilju rasterećenja poreskih obveznika propisana je mogućnost da poreski obveznici (pravna lica, preduzetnici i fizička lica) mogu da ostvare pravo na odlaganje plaćanja dugovanog poreza najduže do 60 meseci, i da uz ispunjavanje propisanih uslova mogu da ostvare pravo na otpis kamate na dugovani odloženi porez (u iznosu 50% ili u celosti).

U cilju pojašnjenja mogućnosti odlaganja plaćanja dugovanog poreza najviše do 60 rata, i sagledavanja razlika ukoliko se odlaganje plaćanja dugovanog poreza vrši po osnovu odredaba čl. 73. i 74. ZPPPA, odnosno primenom prelaznih odredaba čl. 10. i 11. Zakona o izmenama i dopunama, na sajtu Ministarstva finansija Republike Srbije objavljeno je Objašnjenje u vezi mogućnosti odlaganja plaćanja dugovanog poreza najviše do 60 rata, shodno Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, broj: 011-00-202/2016-04 od 16 3.2016. godine.