OBJAŠNJENJE U VEZI SA ODREĐIVANJEM MESTA PROMETA USLUGA PREVOZA DOBARA KOJE SE PRUŽAJU PORESKOM OBVEZNIKU, OD 1. APRILA 2017. GODINE

Datum objave: 04-04-2017


Radi preciziranja novih pravila u vezi sa određivanjem mesta prometa usluga prevoza dobara koje se pružaju poreskom obvezniku od 1. aprila 2017. godine, Ministarstvo finansija je na svojoj internet stranici objavilo Objašnjenje u vezi sa određivanjem mesta prometa usluga prevoza dobara koje se pružaju poreskom obvezniku, od 1. aprila 2017. godine.

 

U skladu sa datim Objašnjenjem ako primalac usluga prevoza dobara ima sedište, stalnu poslovnu jedinicu kojoj se vrši promet usluga (a koja se ne nalazi u mestu u kojem primalac usluga ima sedište), prebivalište ili boravište u inostranstvu, odnosno van Republike Srbije, mesto prometa usluga je u inostranstvu, odnosno van Republike Srbije, što znači da te usluge nisu predmet oporezivanja PDV. U ovom slučaju obveznik PDV nije dužan da na uslugu prevoza dobara obračuna PDV u skladu sa članom 12. stav 4. Zakona o PDV. Za neobračunavanje PDV po osnovu pružanja usluga prevoza dobara koje nisu predmet oporezivanja PDV, nije potrebno ispuniti uslove koji su propisani za ostvarivanje poreskog oslobođenja za usluge prevoza dobara koje su predmet oporezivanja PDV.

 

Ako primalac usluga prevoza dobara ima sedište, stalnu poslovnu jedinicu kojoj se vrši promet usluga, prebivalište ili boravište u Republici Srbiji, mesto prometa usluga je u Republici Srbiji, što znači da je reč o uslugama koje su predmet oporezivanja PDV, za koji se određuje poreski tretman, ukoliko ih pruža obveznik PDV (domaći ili strani) ili strano lice koje se nije evidentiralo za obavezu plaćanja PDV u Republici Srbiji. Na naknadu, bez PDV, za promet navedenih usluga prevoza dobara, PDV se obračunava po poreskoj stopi od 20% i plaća u skladu sa Zakonom o PDV, osim u slučaju kada je reč o uslugama prevoza dobara za koje je Zakonom o PDV propisano poresko oslobođenje (npr. usluge prevoza u vezi sa uvozom, izvozom, tranzitom i privremenim uvozom dobara).

 

Detaljno o određivanju mesta prometa usluga prevoza dobara pisali smo u časopisu REVIZOR broj 7/2017 i BUDŽET broj 7/2017.