OBJAVLJEN JE PRAVILNIK O VRSTAMA USLUGA PO OSNOVU KOJIH NEREZIDENTNO PRAVNO LICE OSTVARUJE PRIHOD KOJI SE OPOREZUJE POREZOM PO ODBITKU - primena od 1. aprila 2018. godine

Datum objave: 10-03-2018


U "Službenom glasniku RS", broj 18/2018 objavljen je Pravilnik o vrstama usluga po osnovu kojih nerezidentno pravno lice ostvaruje prihod koji se oporezuje porezom po odbitku (u daljem tekstu: Pravilnik) čije se odredbe primenjuju od 1. aprila 2018. godine.

 

Ovim pravilnikom bliže se uređuju vrste usluga iz člana 40. stav 1. tačka 5) Zakona o porezu na dobit pravnih lica, po osnovu kojih nerezidentno pravno lice, osim nerezidentnog pravnog lica iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom, ostvaruje prihod od rezidentnog pravnog lica, koji se oporezuje porezom po odbitku, i to:

1) usluge istraživanja tržišta;

2) računovodstvene i revizorske usluge;

3) druge usluge iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja.

 

Prihod nerezidentnog pravnog lica po osnovu navedenih usluga oporezuje se nezavisno od mesta njihovog pružanja ili korišćenja, odnosno mesta gde će biti pružene ili korišćene.

 

Pravilnikom je propisano da se: 

- uslugama istraživanja tržišta smatraju usluge koje se odnose na:

· prikupljanje informacija sa tržišta koje se odnose na dostavljanje podataka rezidentnom pravnom licu, a koje služe za planiranje, organizaciju i kontrolu procesa poslovanja rezidentnog pravnog lica,

· obradu i analizu prikupljenih podataka,

· određivanje karakteristika tržišta i merenje potencijala tržišta,

· analizu učešća na tržištu,

· analizu prodaje,

· ispitivanje konkurencije,

· testiranje novih i postojećih proizvoda na tržištu;  

U skladu sa članom 2. stav 2. Pravilnika, uslugama istraživanja tržišta ne smatraju se usluge reklame i propagande, uključujući i usluge oglašavanja.

 

- računovodstvenim i revizorskim uslugama smatraju usluge vezane za:

· sastavljanje finansijskih izveštaja,

· reviziju finansijskih izveštaja u smislu provere i ocene finansijskih izveštaja, na osnovu kojih se daje nezavisno stručno mišljenje o tome da li finansijski izveštaji daju istinit i pošten prikaz finansijskog stanja i rezultata poslovanja pravnog lica u skladu sa odgovarajućom regulativom za izradu finansijskih izveštaja;

 

- drugim uslugama iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja smatraju usluge koje se odnose na svaki oblik pravnog i poslovnog savetovanja, a naročito:

· usluge poreskog savetovanja,

· advokatske usluge,

· usluge upravljanja rezidentnim pravnim licem,

· svaka vrsta davanja saveta i konsultacija u vezi sa poslovanjem rezidentnog pravnog lica.

Drugim uslugama iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja ne smatraju se održavanje seminara, predavanja, radionica, kao i usluge posredovanja u prometu dobara i usluga.

 

Detaljnije o izmenama Pravilnika možete se informisati od 12. marta u elektronskom paketu IPC.FiP i online aplikaciji ipcpropisi.rs, odnosno od 14. marta u štampanim izdanjima časopisa Revizor br. 7 i Budžet br. 7.