OBJAVLJENE SU IZMENE I DOPUNE ANEKSA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DRŽAVNE ORGANE

Datum objave: 05-05-2018


U "Službenom glasniku RS", broj 34/2018 objavljen je Poseban kolektivni ugovor o izmenama i dopunam Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe (dalje: Izmena i dopune Aneksa PKU).

 

Izmenama i dopunama Aneksa PKU, detaljnije je uređen postupak utvrđivanja godišnjeg odmora, uvedena je obaveza rukovodiocima organa da donesu plan korišćenja godišnjeg odmora. Osim navedenog, izmenjene su i dopunjene odredbe kojima se uređuje naknada troškova pogrebnih usluga, solidarna pomoć i jubilarna nagrada.

 

Detaljnije o izmena i dopunama PKU možete se informisati u elektronskim paketima IPC.FIP i IPC.RAP, online aplikaciji ipcpropisi.rs, kao i u štampanim izdanjima Časopisa Pravnik br. 6 i Budžet br. 11.