Objavljene su nove odluke Narodne banke Srbije koje se odnose na uslove i način obavljanja platnih usluga

Datum objave: 19-12-2018


U "Službenom glasniku RS", broj 99/2018 od 18. decembra 2018. godine objavljene su sledeće odluke Narodne banke Srbije:

  • Odluka o utvrđivanju liste reprezentativnih usluga povezanih s platnim računom,
  • Odluka o utvrđivanju pregleda usluga i naknada povezanih s platnim računom,
  • Odluka o utvrđivanju izgleda i sadržaja izveštaja o naplaćenim naknadama,
  • Odluka o sadržini i načinu dostavljanja i objavljivanja podataka o naknadama koje pružaoci platnih usluga naplaćuju korisnicima platnih usluga,
  • Odluka o početnom kapitalu, kapitalu i kapitalnom zahtevu operatora platnog sistema,
  • Odluka o sprovođenju odredaba Zakona o platnim uslugama koje se odnose na davanje dozvole za rad platnog sistema i saglasnosti na izmene i dopune pravila rada platnog sistema.

Ove odluke stupaju na snagu 26. decembra 2018. godine a primenjuju se od 17. marta 2019. godine, od kada počinje da se primenjuje i Zakon o izmenama i dopunama zakona o platnim uslugama, ("Službeni glasnik RS", br. 139/2014 i 44/2018), osim odredaba čl. 28. do 30. ovog zakona, koje se primenjuju od dana pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.