Objavljeni su novi zakoni i izmene zakona

Datum objave: 09-12-2018


U "Službenom glasniku RS", broj 95/2018 od 8. decembra 2018. godine objavljeni su zakoni iz sledećih oblasti:

Poreski sistem:

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji,
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica,
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu,
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana,
 • Zakon o izmeni Zakona o republičkim administrativnim taksama;

Socijalno osiguranje:

 • Zakon o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja,
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje;

Devizno i spoljno-trgovinsko poslovanje:

 • Carinski zakon,
 • Zakon o carinskoj službi;

Budžetski sistem:

 • Zakon o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu,
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu,
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu;

Radni odnosi:

 • Zakon o izmenama i dopuni Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava,
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima,
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o platama državnih službenika i nameštenika,
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave,
 • Zakon o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave,
 • Zakon o izmeni Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru,
 • Zakon o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama,
 • Zakon o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru,
 • Zakon o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijam a koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave,

Ostali propisi:

 • Zakon o izmeni i dopunama Zakona o privrednim društvima,
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju,
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ulaganjima,
 • Zakon o dopuni Zakona o komunalnim delatnostima,
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru,
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini,
 • Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara,
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova,
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću,
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o duvanu,
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima,
 • Zakon o Fondu za nauku Republike Srbije,
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o patentima,
 • Zakon o izmenama Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis,
 • Zakon o izmenama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju,
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vodama,
 • Zakon o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti,
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama.

O svim novinama u zakonima i uputstvima za primenu u praksi pretplatnici na izdanja IPC-a mogu se informisati u:

 1. Elektronskim izdanjima: FiP i RaP,
 2. Štampanim izdanjima-časopisima: Revizor br. 25, Budžet br. 24 i Pravnik br. 1,
 3. Na IPC jednodnevnom savetovanju koje se održava 24. decembra 2018. godine u Beogradu.

Napominjemo da pretplatnici na IPC izdanja za 2019. godinu ne plaćaju kotizaciju za savetovanje.