<u>OBRAZAC PPDG-1S</u> PREDUZETNICI ĆE DOSTAVLJATI U ELEKTRONSKOM OBLIKU <br/>POČEV od 1. januara 2017. godine

Datum objave: 21-12-2016


 

Pravilnikom o poreskoj prijavi za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti ("Službeni glasnik RS", broj 101/2016) koji stupa na snagu 1. januara 2017. godine propisano je da preduzetnici podnose Poreskoj upravi na Obrascu PPDG-1S - Poresku prijavu za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti.

 

Poreska prijava PPDG-1S, kao i izmenjena poreska prijava PPDG-1S podnose se isključivo u elektronskom obliku kao jedinstveni zapis iskazan XML jezikom preko portala Poreske uprave ili popunjavanjem prijave u okviru korisničke aplikacije na portalu Poreske uprave.

 

Podnosilac prijave dužan je da elektronski potpiše poresku prijavu PPDG-1S u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

 

Od 1. januara 2017. godine poreska prijava PPDG-1S podnosi se elektronskim putem, uključujući i poresku prijavu za utvrđivanje konačne poreske obaveze za 2016. godinu, odnosno konačne poreske obaveze za 2016. godinu i akontacija za 2017. godinu, kao i za utvrđivanje dospelih akontacionih/konačnih poreskih obaveza zaključno sa 31. decembrom 2016. godine, a za koje nije podneta poreska prijava, već se ista podnosi od 1. januara 2017. godine.

 

Podsećamo da preduzetnik koji vodi poslovne knjige podnosi poresku prijavu PPDG-1S najkasnije do 15. marta 2017. godine.

 

Preduzetnik koji porez plaća na paušalni prihod, kome se u godini koja prethodi godini za koju se vrši utvrđivanje poreza značajnije izmeni obim poslovanja, odnosno prometa i drugi uslovi od uticaja na ostvarivanje prava na paušalno oporezivanje i visinu poreske obaveze, dužan je da podnese poresku prijavu na Obrascu PPDG-1S najkasnije do 31. januara godine za koju se utvrđuje porez.