OD 1. APRILA 2017. GODINE CARINSKI ORGAN VIŠE NE OBRAČUNAVA I NE NAPLAĆUJE PDV NA ZAKUP POKRETNIH STVARI IZ INOSTRANSTVA, VEĆ PDV OBRAČUNAVA I PLAĆA PORESKI DUŽNIK

Datum objave: 04-04-2017


Kako bi se dodatno precizirale pojedine situacije na koje se primenjuju nova pravila za određivanje mesta prometa usluga od 1. aprila 2017. godine, Ministarstvo finansija je na svom sajtu objavilo Objašnjenje u vezi sa određivanjem mesta prometa usluga iznajmljivanja prevoznih sredstava i drugih pokretnih stvari, od 1. aprila 2017. godine.

 

Najvažnija informacija data u Objašnjenju je da po osnovu postupaka privremenog uvoza prevoznih sredstava ili drugih pokretnih stvari odobrenih od 1. aprila 2017. godine, odnosno pre 1. aprila 2017. godine, na osnovu ugovora čiji su predmet usluge iznajmljivanja tih dobara, a za koje je mesto prometa, u skladu sa članom 12. Zakona o PDV, u Republici Srbiji, nadležni carinski organ, počev od 1. aprila 2017. godine, ne obračunava i ne naplaćuje PDV, već PDV obračunava i plaća poreski dužnik u skladu sa Zakonom o PDV.

 

Naime, ako promet navedenih usluga vrši obveznik PDV (domaći ili strani), poreski dužnik za taj promet je obveznik PDV – pružalac usluga u skladu sa članom 10. stav 1. tačka 1) Zakona o PDV, a ako promet usluga vrši strano lice, poreski dužnik je primalac usluga u skladu sa članom 10. stav 1. tačka 3) Zakona o PDV.

 

Ostale situacije koje su navedene u Objašnjenju kroz primere su detaljno obrađene u časopisu REVIZOR broj 7/2017 i BUDŽET broj 7/2017.