OD 1. JANUARA 2016. GODINE UVOZNICIMA CIGARETA I ALKOHOLNIH PIĆA UKIDA SE OBAVEZA PODNOŠENJA BANKARSKE GARANCIJE UZ ZAHTEV ZA IZDAVANJE AKCIZNIH MARKICA

Datum objave: 31-12-2015


 

U "Službenom glasniku RS", broj 113/2015 objavljena je Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama  i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića čije odredbe stupaju na snagu 1. januara 2016. godine.

 

Najveća izmena Uredbe sastoji se u tome da je ukinuta obaveza uvoznika cigareta i alkoholnih pića da uz zahtev za izdavanje akciznih markica, podnosi garanciju banke u visini pripadajuće akcize za količine proizvoda za koje se izdaju markice.

 

Proizvođač, odnosno uvoznik cigareta i alkoholnog pića dužan je da vodi evidenciju o preuzetim, iskorišćenim, oštećenim i neiskorišćenim markicama za cigarete, odnosno alkoholna pića po svakom Obrascu ZAM na Obrascu AM-C – Kvartalni izveštaj proizvođača, odnosno uvoznika cigareta o preuzetim, utrošenim i vraćenim kontrolnim akciznim markicama za cigarete za period od ___do ___ 20__. godine i Obrascu AM-A – Kvartalni izveštaj proizvođača, odnosno uvoznika alkoholnog pića o preuzetim, utrošenim i vraćenim kontrolnim akciznim markicama za alkoholna pića za period od ___do ___ 20__. godine i da ministarstvu dostavi navedene obrasce najkasnije u roku od 15 dana po isteku svakog kvartala.

 

Detaljnije o ovome možete pročitati u časopisu REVIZOR i elektronskom izdanju IPC.FIP.