Od 1. januara 2019. godine ustanove socijalne zaštite uključuju se u Sistem izvršenja budžeta Republike

Datum objave: 25-10-2018


Za 209 ustanova socijalne zaštite od 1. januara 2019. godine predviđa se uključivanje u Sistem izvršenja budžeta Republike Srbije (ISIB). To znači da ustanove socijalne zaštite od 1. januara 2019. godine neće moći da troše novac i raspolažu sa njim preko svojih filijala, već će Ministarstvo u potpunosti kontrolisati navedena trošenja.

Praktično, predviđa se ukidanje podračuna za indirektne korisnike iz delatnosti socijalne zaštite u smislu da će sva plaćanja vršiti preko sistema Trezora Republike.

Neutrošena sredstva na kraju godine, sa podračuna za sopstvene prihode i podračuna za namenska sredstva, biće prebačena na odgovarajuće evidencione račune u okviru ISIB-a, a ta sredstva će ustanove moći da troše u narednoj godini. S druge strane, neutrošena sredstva na kraju godine sa podračuna za redovno poslovanje, biće prebačena u budžet Republike Srbije.

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h