Od 1. oktobra 2018. godine novoosnovano pravno lice i novoosnovani preduzetnik mogu ostvariti pravo na oslobođenje od plaćanja poreza i doprinosa za socijalno osiguranje

Datum objave: 29-08-2018

Zakonom o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS", br. 24/2001, … i 113/2017) i Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", br. 84/2004, … i 113/2017), propisano je da od 1. oktobra 2018. godine poslodavac - novoosnovano pravno lice, kao i novoosnovani preduzetnik, koji je upisan u registar nadležnog organa, odnosno organizacije, može da ostvari pravo na oslobođenje od plaćanja poreza po osnovu zarade osnivača, odnosno po osnovu lične zarade preduzetnika, kao i po osnovu zarade zaposlenih i to najviše za devet novozaposlenih lica sa kojima je zasnovao radni odnos.

Takođe, ostvaruje oslobođenje od plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

Pravo na poresko oslobođenje po osnovu zarade osnivača može da se ostvari:

- ukoliko je osnivač, odnosno svaki od osnivača ako ih je više, zasnovao radni odnos u tom pravnom licu, odnosno po osnovu zarade za najviše devet novozaposlenih kod pravnog lica odnosno preduzetnika,

- ukoliko je lice prijavljeno na obavezno socijalno osiguranje u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja i u periodu od najmanje šest meseci neprekidno pre dana osnivanja pravnog lica odnosno zasnivanja radnog odnosa kod poslodavca kod Nacionalne službe za zapošljavanje bilo prijavljeno kao nezaposleno, ili je

- u periodu od 12 meseci pre dana osnivanja odnosno zasnivanja radnog odnosa kod poslodavca steklo srednje, više ili visoko obrazovanje.

Poresko oslobođenje iz člana 21đ Zakona može da ostvari poslodavac - pravno lice, odnosno preduzetnik, koji je osnovan, odnosno registrovan zaključno sa 31. decembrom 2020. godine.

IPC besplatna jednodnevna SAVETOVANJA
za privredna društva i javna preduzeća

AKTUELNOSTI u PDV i ostalim PORESKIM PROPISIMA

Pripreme za SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2018. i POPIS IMOVINE i OBAVEZA

IPC besplatna jednodnevna SAVETOVANJA
za korisnike budžetskih sredstava

PLATE (platni razredi) I RACIONALIZACIJA U JAVNOM SEKTORU

Pripreme za SASTAVLJENJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2018. godinu i POPIS IMOVINE i OBAVEZA

IPC SAVETOVANJE
VRNJAČKA BANJA, 5-8. decembar 2018.

Novine i aktuelnosti u FINANSIJSKO-PRAVNOM i BUDŽETSKOM POSLOVANJU
- Besplatno za pretplatnike IPC-a za 2019. godinu

IPC SAVETOVANJA
za JAVNE NABAVKE

JAVNE NABAVKE u praksi i NOVI ZAKON o JAVNIM NABAVKAMA

VRNJAČKA BANJA, 5-8. decembar 2018. - Besplatno za pretplatnike IPC-a za 2019. godinu

BEOGRAD, 14. decembar 2018. - Besplatno za sve učesnike

Obuka za službenika za javne nabavke

BEOGRAD, 12. i 13. decembar 2018.

IPC TRENINZI

NOVINE U TRETMANU SOPSTVENIH PRIHODA I PRIHODA OD ZAKUPA I UKLJUČIVANJE INDIREKTNIH KORISNIKA U ISIB

BEOGRAD, 3. decembar 2018.

VRNJAČKA BANJA, 6. decembar 2018.

NOVE ULOGE NASTAVNIKA U ŠKOLI KOJA UČI međunarodni standardi i nacionalni okviri

METODIČKO UPUTSTVO ZA IZRADU RADA ZA POLAGANJE ISPITA ZA LICENCU

PALIĆ, 28-29. novembar 2018.

VRNJAČKA BANJA, 7-8. decembar 2018.