Od 1. oktobra 2018. godine novoosnovano pravno lice i novoosnovani preduzetnik mogu ostvariti pravo na oslobođenje od plaćanja poreza i doprinosa za socijalno osiguranje

Datum objave: 29-08-2018


Zakonom o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS", br. 24/2001, … i 113/2017) i Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", br. 84/2004, … i 113/2017), propisano je da od 1. oktobra 2018. godine poslodavac - novoosnovano pravno lice, kao i novoosnovani preduzetnik, koji je upisan u registar nadležnog organa, odnosno organizacije, može da ostvari pravo na oslobođenje od plaćanja poreza po osnovu zarade osnivača, odnosno po osnovu lične zarade preduzetnika, kao i po osnovu zarade zaposlenih i to najviše za devet novozaposlenih lica sa kojima je zasnovao radni odnos.

Takođe, ostvaruje oslobođenje od plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

Pravo na poresko oslobođenje po osnovu zarade osnivača može da se ostvari:

- ukoliko je osnivač, odnosno svaki od osnivača ako ih je više, zasnovao radni odnos u tom pravnom licu, odnosno po osnovu zarade za najviše devet novozaposlenih kod pravnog lica odnosno preduzetnika,

- ukoliko je lice prijavljeno na obavezno socijalno osiguranje u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja i u periodu od najmanje šest meseci neprekidno pre dana osnivanja pravnog lica odnosno zasnivanja radnog odnosa kod poslodavca kod Nacionalne službe za zapošljavanje bilo prijavljeno kao nezaposleno, ili je

- u periodu od 12 meseci pre dana osnivanja odnosno zasnivanja radnog odnosa kod poslodavca steklo srednje, više ili visoko obrazovanje.

Poresko oslobođenje iz člana 21đ Zakona može da ostvari poslodavac - pravno lice, odnosno preduzetnik, koji je osnovan, odnosno registrovan zaključno sa 31. decembrom 2020. godine.