ODLAGANJE PLAĆANJA PORESKOG DUGA DO 60 MESECI UZ OTPIS KAMATE

Datum objave: 06-04-2016


Podsećamo sve poreske obveznike kojima dugovani porez, dospeo na plaćanje do 4. marta 2016. godine, ne prelazi 2.000.000 dinara i u sebi ne sadrži kamatu, i kao takav je evidentiran u poreskom računovodstvu, da je 1. aprila 2016. godine počeo da teče rok za podnošenje zahteva za odlaganje plaćanja dugovanog poreza najduže do 60 rata, uz otpis 100% kamate - i trajaće do 4. jula 2016. godine. Zahtev se u navedenom periodu može podneti samo jednom, nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave.

Podnošenje zahteva za odlaganje plaćanja poreskog duga iznad 2.000.000 dinara nije oročeno.

Do dana podnošenja zahteva, poreski obveznik je dužan da izmiri sve tekuće obaveze dospele za plaćanje od 4. marta 2016. godine i o tome pruži dokaz prilikom podnošenja zahteva, što ujedno predstavlja i uslov za ostvarivanje prava na plaćanje dugovanog poreza na rate.

Prilikom odobravanja reprograma Poreska uprava će se rukovoditi ekonomskom sposobnošću samog poreskog obveznika kao i visinom duga.

U cilju podsećanja poreskih obveznika na pravo na reprogram poreskog duga, propisano Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", br. 15/2016), pod kojim uslovima ga mogu ostvariti i u kom periodu mogu podneti zahtev za reprogram, Biro za informisanje Poreske uprave je na sajtu Poreske uprave objavio tekst pod naslovom "Odlaganje plaćanja poreskog duga do 60 meseci uz otpis kamate", koji možete pogledati na adresi: http://www.poreskauprava.gov.rs/sr/biro-za-informisanje/novosti/3446/odlaganje-placanja-poreskog-duga-do-60-meseci-uz-otpis-kamate.html