PORESKA PRIJAVA ZA OBRAČUN POREZA NA DOBIT PO ODBITKU NA PRIHODE I NAKNADE KOJE OSTVARUJU NEREZIDENTNA I REZIDENTNA PRAVNA LICA - OBRAZAC PDPO/S

Datum objave: 30-11-2015


 

U "Službenom glasniku RS", broj 97/2015 objavljen je Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica.

 

Pravilnikom je propisan novi Obrazac PDPO/S - Poreska prijava za porez na dobit po odbitku, koji Poreskoj upravi u elektronskom obliku počinje da se dosatvlja od 1. januara 2016. godine.

 

Obrazac PDPO/S  zameniće dosadašnji Obrazac PDPO - Zbirna poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na prihode koje ostvaruju nerezidentna pravna lica i Obrazac PPDSO - Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na naknadu koju po osnovu prometa sekundarnih sirovina i otpada ostvaruju rezidentna i nerezidentna pravna lica za __ tromesečje 201__. godine.

 

Detaljnije o ovome možete pročitati u našim časopisima REVIZOR i BUDŽET, kao i u elektronskoj bazi IPC.Fin.