POSLEDNJI DAN ZA PREDAJU IZJAVE O NEAKTIVNOSTI ZA 2017. GODINU JE 28. FEBRUAR 2018. GODINE

Datum objave: 22-02-2018


Prema stavu 5. člana 33. Zakona o računovodstvu pravno lice koje nije imalo poslovnih događaja, niti u poslovnim knjigama za 2017. godinu ima podatke o imovini i obavezama, dužno je da do kraja februara naredne godine dostavi Agenciji izjavu o neaktivnosti koja se odnosi na izveštajnu godinu.

 

Izjava o neaktivnosti koja je potpisana kvalifikovanim elektronskim potpisom isključivo zakonskog zastupnika, dostavlja se u elektronskom obliku Agenciji primenom posebnog informacionog sistema Agencije, odabirom odgovarajućeg zahteva, na način koji je opisan u korisničkom uputstvu za dostavljanje izjave o neaktivnosti.