Predlog izmena i dopuna Zakona o budžetskom sistemu

Datum objave: 24-11-2018


Prema predlogu izmena i dopuna Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (ispr.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (dr. zakon), 103/2015, 99/2016 i 113/2017), a koji se nalazi u skupštinskoj proceduri previđene su značajne izmene postojećih zakonskih rešenja. U najkraćem predlog izmena i dopuna Zakona odnosi se na:

 • izmene i dopune pojedinih definicija, odnosno pojmova koje se koriste u Zakonu;
 • izmene i dopune sadržaja Fiskalne strategije;
 • obima sredstava opredeljenih za plate u javnom sektoru i penzije počev od 1. januara 2019. godine;
 • potrebu uključivanja indirektnih budžetskih korisnika Republike u sistem izvršenja budžeta Republike;
 • preciziranje pojma krajnjih korisnika javnih prihoda, a gde se pored budžeta Republike i lokalne vlasti i organizacija za obavezno socijalno osiguranje smatraju i drugi korisnici javnih prihoda;
 • način sprovođenja preusmeravanja aproprijacija;
 • utvrđivanja dodatnih razloga za korišćenje sredstava tekuće rezerve budžeta Republike za potrebe budžeta lokalne vlasti;
 • proširivanje odgovornosti rukovodioca, odnosno funkcionera u vezi davanja podataka o izvršenim plaćanjima i ostvarenim rashodima kojima korisnici raspolažu, na osnovu zakona kojim se uređuje pristup informacija od javnog značaja;
 • redefinisanja rokova primene MRS JS, s obzrom na to da se još uvek nisu stekli uslovi za prelazak sa gotovinske na obračunsku računovodstvenu osnovu i da je potrebno izvršiti dodatne analize koje bi predložile način reforme budžetskog računovodstva;
 • pomeranje roka pripreme nacrta odluke o završnom računu budžeta lokalne vlasti sa 15. maja na 30. april, kao i roka za podnošenje odluke o završnom računu budžeta lokalne vlasti Upravi za trezor sa 15. juna na 30. jun;
 • uvođenje obaveze dostavljanja odluka o završnom računu i izvešaja o izvršenju budžeta i u elektronskom formatu;
 • davanje ovlašćenja budžetskoj inspekciji da naloži povraćaj u budžet nezakonito i nenamenski utrošenih budžetskih sredstava;
 • davanje ovlašćenja ministru finansija da propiše način utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava u spisku korisnika javnih sredstava;
 • uvođenje obaveze da se poreski rashodi iskazuju u opštem delu zakona o budžetu Republike Srbije počev od 2020. godine;
 • mogućnost da se budžetski fondovi i u 2019. godini iskazuju kao indirektni korisnici budžetskih sredstava u zakonu o budžetu Republike Srbije, odnosno u odlukama o budžetu lokalne vlasti

Izmene i dopune Zakona o budžetskom sistemu trebalo bi da stupe na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Detaljnije o Predlogu izmena i dopuna Zakona o budžetskom sistemu pertplatnici IPC-a mogu se informisati u elektronskom paketu IPC.FIN, odnosno u narednom broju časopisa Budžeta (štampano izdanje).