PREDLOG IZMENA I DOPUNA ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU

Datum objave: 02-04-2018


U Narodnu skupštinu Srbije upućen je Predlog izmena i dopuna Zakona o deviznom poslovanju, što podrazumeva da se nalazi u redovnoj skupštinskoj proceduri.

 

Kao osnovni razlog dostavljanja Predloga izmena i dopuna Zakona o deviznom poslovanju ("Službeni glasnik RS", br. 62/2006, 31/2011, 119/2012 i 139/2014), jeste usklađivanje sa usvojenim Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske zajednice i njenih članica država, s jedne strane i Republike Srbije sa druge strane ("Službeni glasnik RS" - Međunarodni ugovori, br. 83/2008 i 12/2014).

 

Naime, odredbama člana 63. stav 3. Zakona o potvrđivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj zajednici i njenim članicama, uređeno je da će Evropska zajednica i Republika Srbija osigurati nakon četiri godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma, slobodno kretanje kapitala koje se odnosi na portfolio investicije i finansijske zajmove i kredite s rokom dospeća kraćim od godinu dana.

 

Odmah po usvajanju Predloga izmena i dopuna Zakona o deviznom poslovanju u Narodnoj skupštini Srbije, u našem časopisu "Revizor" objavićemo komentar donetih izmena i dopuna Zakona i početak njegove primene.