PREDLOG IZMENE ZAKONA O RAČUNOVODSTVU JE U SKUPŠTINSKOJ PROCEDURI

Datum objave: 29-03-2018


Na sajtu Narodne Skupštine Republike Srbije objavljen je predlog Zakona o dopunama Zakona o računovodstvu.

 

Naime, u članu 1. ovog zakona predviđeno je sledeće:

"U Zakonu o računovodstvu ("Službeni glasnik RS", broj 62/13), u članu 15. posle stava 1. dodaju se novi stav 2. i stav 3, koji glase:

"Osnivač, odnosno vlasnik, kao i član organa upravljanja privrednog društva koje ima registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga, ne može biti pravno lice koje je osuđeno pravosnažnom presudom za krivično delo u smislu zakona kojim se uređuje odgovornost pravnih lica za krivična dela, odnosno fizičko lice koje je pravosnažno osuđeno za krivična dela iz stava 3. ovog člana.

Preduzetnik koji ima registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga ne može biti lice koje je pravosnažno osuđeno za krivična dela protiv prava po osnovu rada, privrede, imovine, pravosuđa, pranja novca, finansiranja terorizma, javnog reda i mira, pravnog saobraćaja i službene dužnosti.".

Dosadašnji stav 2. postaje stav 4.

 

U članu 2. predviđeno je sledeće:

"U članu 46. stav 1. posle tačke 9) dodaje se tačka 9a), koja glasi:

"9a) ne postupi u skladu sa odredbama člana 15. ovog zakona;".

 

U članu 3. predviđeno je:

"Privredno društvo, odnosno preduzetnik, koji imaju registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga, dužni su da svoje poslovanje usklade sa odredbama ovog zakona najkasnije u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona."

 

Članom 4. predviđeno je da ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".