PREDLOG IZMENE ZAKONA O REVIZIJI JE U SKUPŠTINSKOJ PROCEDURI

Datum objave: 29-03-2018


Na sajtu Narodne Skupštine Republike Srbije objavljen je predlog Zakona o dopunama Zakona o reviziji.

 

U članu 1. ovog zakona predviđeno je sledeće:

U Zakonu o reviziji ("Službeni glasnik RS", broj 62/13), u članu 12. posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

"Osnivač, odnosno vlasnik društva za reviziju ne može biti pravno lice koje je osuđivano pravosnažnom presudom za krivična dela u smislu zakona kojim se uređuje odgovornost pravnih lica za krivična dela ili fizičko lice koje je pravosnažno osuđivano za krivična dela iz člana 5. ovog zakona.".

Dosadašnji st. 2. do 6. postaju st. 3. do 7.

 

Članom 2. predviđeno je da:

"Društva za reviziju dužna su da svoje poslovanje usklade sa odredbama ovog zakona najkasnije u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Društva za reviziju dužna su da dostave Komori ovlašćenih revizora obaveštenje o ispunjenosti zahteva iz stava 1. ovog člana."

 

Članom 3. ovog zakona propisano je da on stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h