PREDLOG ZAKONA O FINANSIJSKOM OBEZBEĐENJU

Datum objave: 23-05-2018


Pred poslanike u Narodnu skupštinu stigao je Predlog Zakona o finansijskom obezbeđenju, koji do sada nije postojao u našem zakonodavstvu.

 

Osnovni cilj ovog Zakona jeste uređenje pitanja finansijskog obezbeđenja, zatim subjekata ugovora o finansijskom obezbeđenju, sredstva obezbeđenja, davanje sredstava obezbeđenja poveriocu, efikasna realizacija sredstava obezbeđenja itd. Drugim rečima, to je potreba uspostavljanja jasnog, jedinstvenog i efikasnog pravnog okvira za ugovaranje i realizaciju kolaterala za izvršavanje obaveza učesnika na finansijskom tržištu.

 

Danom početka primene ovog Zakona predlaže se da prestanu da važe odredbe člana 12. Zakona o stečaju i likvidaciji banaka i društava za osiguranje ("Službeni glasnik RS", broj 14/2015).

 

Bližu primenu donetog Zakona daćemo u našem časopisu "Revizor" odmah po objavljivanju u javnom glasilu.