PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

Datum objave: 29-05-2018


Na osnovu sprovedenih javnih rasprava o Nacrtu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima u mnogim gradovima naše zemlje, Vlada Srbije uputila je u Narodnu skupštinu Srbije Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima na usvajanje.

 

Imajući u vidu da je Vlada Srbije svojim Zaključkom od 19. juna 2017. godine, usvojila pregovaračku poziciju Republike Srbije o pristupanju EU, za Poglavlje 6 - "Pravo privrednih društava" to je podrazumevalo obavezu države da preuzme u pravni sistem Republike Srbije pravne tekovine EU iz oblasti korporativnog prava sa kojima domaći propisi iz ove oblasti do sada nisu bili usaglašeni, odnosno postojeće odredbe Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 (dr. zakon) i 5/2015) to nisu regulisale.

 

Predlogom Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima uvode se se nove pravne forme društava, odnosno uređen je položaj Evropskog akcionarskog društva i Evropske ekonomske interesne grupacije, kao i uređenje prekograničnog spajanja i pripajanja društava kapitala osnovanih u Republici Srbiji sa društvima kapitala iz drugih država članica Evropske unije, s tim što je predloženo da se ova rešenja primenju od 1. januara 2022. godine.

 

Takođe, je predloženo unapređenje zaštite prava manjinskih akcionara u skladu sa Akcionim planom za unapređenje ranga Republike Srbije na listi Svetske banke, gde ova obaveza podrazumeva da pre zaključivanja pravnog posla u kome postoji lični interes, a vrednost posla iznosi više od 10% od knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine društva, to društvo ima obavezu da pribavi izveštaj o proceni tržišne vrednosti stvari koje su predmet posla. Predloženo je i da članovi d.o.o. koji poseduju najmanje 5% udela u osnovnom kapitalu mogu putem pisanog obaveštenja društvu staviti dodatne tačke na dnevni red skupštine.

 

Predloženo je i uređenje prava akcionara na dividendu, gde rok isplate ne može biti duži od šest meseci od dana donošenja odluke o isplati dividende, zatim usaglašavanje sa odredbama Zakona o tržištu kapitala, Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, Zakona o strancima, Zakona o registraciji privrednih subjekata, Zakona o stečaju, itd. Istovremeno je predloženo da se privrednom društvu ne može uvesti obavezna upotreba pečata u poslovnim pismima i drugim dokumentima.

 

Odmah po usvajanju Predloga Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima objavićemo u našem časopisu "Revizor" komentar donetih izmena i dopuna Zakona o privrednim društvima sa bližim objašnjenjima njihove primene.