PREDLOG ZAKONA O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM AGENCIJAMA U SKUPŠTINSKOJ PROCEDURI

Datum objave: 12-04-2018


 

Vlada RS utvrdila je Predlog zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija (RS), autonomna pokrajina (AP) ili jedinica lokalne samouprave (JLS) i uputila ga u skupštinsku proceduru.

 

Ovim zakonom urediće se plata, naknada plate, naknada troškova i druga primanja zaposlenih u javnim agencijama i drugim pravnim licima na koje se primenjuju propisi o javnim agencijama.

 

Odredbe ovog zakona primenjivaće se i na zaposlene u drugim organima i organizacijama koje je osnovala RS, AP i JLS na koje se ne primenjuju propisi o platama u državnim organima, organima AP ili JLS ili javnim službama, izuzev na zaposlene u organizacijama koje obavljaju delatnost u skladu sa propisima o privrednim društvima, a koje nisu osnovane kao privredna društva i u organizacijama sa statusom lica u finansijskom sektoru.

 

Takođe, u skupštinsku proceduru upućen je i Predlog zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim agencijama.

 

Predložene izmene i dopune ovog zakona rezultat su uvođenja merivog sistema u zapošljavanju i vrednovanju rada zaposlenih, kao i uvođenje propisa kojima će se izmeniti sistem određivanja plata zaposlenih i uskladiti sa drugim delovima javnog sektora. Osim navedenog, predloženim izmenama i dopunama ovog zakona propisaće se precizniji uslovi i kriterijumi za imenovanje članova upravnog odbora i direktora javnih agencija, ograničenja v.d. stanja kroz propisivanje rokova za otpočinjanje konkursnog postupka i imenovanja direktora, uvođenje ograničenja u pogledu broja mogućih imenovanja, prijema poklona i priloga i regulisanja sukoba interesa zaposlenih u javnim agencijama i dr.

 

Predloženo je da primena ovih zakona počne 1. januara 2019. godine.