Predložene su izmene i dopune Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara

Datum objave: 28-08-2023


Vlada Republike Srbije je usvojila i uputila u skupštinsku proceduru Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara.

Najznačajnije predložene izmene i dopune su:

  • Izmena načina utvrđivanja naknade za proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada u delu koji se odnosi na utvrđivanje naknade za motorna vozila iz uvoza;
  • Nove olakšice za putarinu u sistemu elektronske naplate putarine, i to: do 10% za korisnike vozila sa EURO emisijskim razredom, odnosno do 13% za korisnike vozila na električni pogon od I-IV kategorije koji koriste uređaj za ENP sa odloženom primenom od 1. juna 2024. godine;
  • Obveznik naknade za unapređivanje životne sredine biće i ogranak stranog pravnog lica;
  • Izdvojenom poslovnom jedinicom smatraće se i obavljanje delatnosti na gradilištu u neprekidnom trajanju dužem od 12 meseci;
  • Prelazak sa mesečnog na kvartalni obračun i uplatu naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine;
  • Naknadu za zaštitu i unapređivanje životne sredine neće plaćati: direktni i indirektni korisnik budžetskih sredstava, stambene zajednice i organizacije obaveznog socijalnog osiguranja, preduzetnik za vreme prekida obavljanja delatnosti koje registruje u skladu sa zakonom o registraciji, udruženje - nedobitna organizacija, crkva i verska zajednica u slučaju kada se finansiraju isključivo od donacija, dotacija, subvencija, članarina, članskih doprinosa i sl, upravljač nacionalnog parka, javno preduzeće koje gazduje šumama i šumskim zemljištem;
  • Menja se rok za podnošenje prijave za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine sa 31.7. na 30.4. radi usaglašavanja sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo, itd.

Predloženo je da izmene i dopune ovog zakona stupe na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a da se najveći broj izmena i dopuna  primenjuje od 1. januara 2024. godine.