PREDUZETNICI - PAUŠALCI KOJIMA SE ZNATNO IZMENI OBIM PROMETA KAO I DRUGI USLOVI KOJI UTIČU NA VISINU PORESKE OBAVEZE PODNOSE PPDG-1R najkasnije do 31. januara 2018. godine

Datum objave: 30-01-2018


 

Preduzetnik koji porez plaća na paušalni prihod, kome se u godini koja prethodi godini za koju se vrši utvrđivanje poreza, odnosno u 2017. godini, značajnije izmeni obim poslovanja, odnosno prometa i drugi uslovi od uticaja na ostvarivanje prava na paušalno oporezivanje i visinu poreske obaveze, dužan je da podnese poresku prijavu najkasnije do 31. JANUARA 2018. godine na obrascu PPDG-1R.

 

Podsećamo da su preduzetnici koji plaćaju porez na prihode od samostalne delatnosti prema stvarnom prihodu dužni da najkasnije do 15. MARTA 2018. godine dostave nadležnom poreskom organu obrazac PB 2 za 2017. godinu i obrazac PPDG-1S sa utvrđenom konačnom poreskom obavezom za 2017. godinu i akontacijom za 2018. godinu.