PROPISAN JE NOVI Obrazac PPDG-3R - PORESKA PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA KAPITALNE DOBITKE

Datum objave: 18-05-2018


U "Službenom glasniku RS", broj 38 od 18.5.2018. godine objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju koji stupa na snagu 26. maja 2018. godine.

 

U Pravilniku o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju ("Službeni glasnik RS", broj 90/2017, dalje: Pravilnik) izvršene su sledeće izmene:

- Usaglašavanje odredaba Pravilnika sa izvršenim izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana u delu popunjavanja poreske prijave PPDG-1R - Poreska prijava za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na paušalni prihod od samostalne delatnosti i PPDG-2R - Poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za _____ godinu;

- Izmenjenim članom 3. stav 3. Pravilnika propisano je da poresku prijavu PPDG-2R i PPDG-3R u pismenom obliku rezidentni obveznik podnosi OJ PU na čijoj teritoriji ima prebivalište, odnosno boravište, a nerezidentni obveznik preko poreskog punomoćnika određenog u skladu sa propisima kojima se uređuje poreski postupak i poreska administracija, podnosi OJ PU nadležnoj prema mestu ostvarivanja prihoda, odnosno prema boravištu obveznika, odnosno prema prebivalištu ili sedištu poreskog punomoćnika;

- Propisan novi Obrazac PPDG- 3R - Poreska prijava za utvrđivanje poreza na kapitalne dobitke. Obrazac je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.