Propisani su novi obrasci PB 1 i PDP, a ukinuti su obrasci OA/I i OA/N

Datum objave: 09-02-2019


U "Službenom glasniku RS", broj 8/2019 objavljeni su:

  • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica čije odredbe stupaju na snagu 16. februara 2019. godine;
  • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica čije odredbe stupaju na snagu 16. februara 2019. godine, osim odredaba koje se odnose na podnošenje poreske prijave u slučaju obustave postupka likvidacije, odnosno obustave postupka stečaja, koje se primenjuju od 1. aprila 2019. godine;
  • Pravilnik o izmeni Pravilnika o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe koji stupa na snagu 9. februara 2019. godine.

Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica propisan je novi Obrazac PB 1 u kome su izmenjeni opisi pojedinih pozicija radi usaglašavanja sa odredbama propisanim Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Službeni glasnik RS", broj 95/2018) koje se primenjuju na sastavljanje poreskog bilansa za 2018. godinu.

Takođe, Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica propisan je novi Obrazac PDP.

Izmenom Pravilnika o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe brisani su obrasci OA/I i OA/N, tako da se obračun amortizacije stalnih sredstava razvrstanih u I grupu i nematerijalnih sredstava na koja se primenjuje proporcionalni metod obračuna amortizacije vrši u slobodnoj formi.

Detaljnije o sastavljanju poreskog bilansa i utvrđivanju oporezive dobiti za 2018. godinu (sa svim novinama koje donose izmene pravilnika) možete se informisati u elektronskom paketu IPC.FiP, odnosno u štampanom izdanju časopisa Revizor br. 5.