REVALORIZACIJA OTPLATNIH RATA I OSTATKA DUGA ZA PRODATE STANOVE U DRUŠTVENOJ SVOJINI NA DAN 31. DECEMBRA 2015. GODINE

Datum objave: 09-02-2016


 

1. Revalorizacija otplatnih rata i ostatka duga po ugovorima zaključenim od 19. jula 1994. godine do 31. decembra 2015. godine

 

Na osnovu člana 3. stav 1. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o stanovanju ("Službeni glasnik RS", br. 50/92, 76/92, 84/92 (ispr.), 33/93, 53/93 (dr. zakon), 67/93 (dr. zakon), 46/94, 47/94 (ispr.), 48/94 (dr. zakon), 44/95 (dr. zakon), 49/95, 16/97, 46/98, 26/2001, 101/2005 (dr. zakon) i 99/2011), Republički zavod za statistiku objavljuje:

 

PODATKE
o kretanju prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa i o kretanju potrošačkih cena u Republici Srbiji od 1. jula do 31. decembra 2015. godine ("Službeni glasnik RS", broj 5 od 25.1.2016. godine)

 

 

Indeks
XII 2015 /
VI 2015

u %

Prosečna mesečna zarada bez poreza i doprinosa

115,5

15,5

Potrošačke cene

99,5

-0,5

 

Prema izmenjenim odredbama člana 23. Zakona o stanovanju, revalorizacija se obračunava prema kretanju potrošačkih cena u Republici u polugodištu, a najviše do visine RASTA prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici za obračunski period.

 

Pregled koeficijenata potrošačkih cena i zarada za period do 30. juna 2015. godine i po mesecima od  jula do decembra 2015. godine, zavisno od vremena sklapanja ugovora o otkupu stana u društvenoj svojini.

 

Mesec i godina zaključenja ugovora

Koeficijent rasta od meseca zaključenja ugovora do 31.12.2015. god.

Koeficijenti za revalorizaciju

potrošačke
cene

zarade

otplatnih
rata

ostatka
duga

1

2

3

4

5

do 30. juna 2015.

-0,005

0,155

0,000

0,000

Jul 2015.

0,004

0,129

0,004

0,004

Avgust 2015.

-0,006

0,154

0,000

0,000

Septembar 2015.

-0,005

0,172

0,000

0,000

Oktobar 2015.

-0,003

0,167

0,000

0,000

Novembar 2015.

-0,002

0,166

0,000

0,000

Decembar 2015.

0,000

0,000

0,000

0,000

  

Na osnovu podataka iz ove tabele vidi se da se revalorizacija otplatnih rata i ostatka duga 31. decembra 2015. godine ne vrši po ugovorima zaključenim do 30. juna 2015. godine. Međutim, po ugovorima zaključenim od JULA do DECEMBRA 2015. godine revalorizacija se vrši samo po ugovorima iz jula po koeficijentu 0,004.

 

Sledeća revalorizacija otplatnih rata i ostatka duga vršiće se pod 30. junom 2016. godine.

 

2. Revalorizacija potraživanja na dan 31.12.2015. godine za prodate društvene stanove po ugovorima zaključenim do 1. avgusta 1992. godine/p>

 

Prema ugovorima zaključenim po Zakonu o stambenim odnosima ("Službeni glasnik SRS", br. 12/90, 47/90 i 55/90 i "Službeni glasnik RS", br. 3/90 i 7/90) od 1. novembra 1990. godine do 1. avgusta 1992. godine revalorizacija potraživanja za prodate stanove vrši se krajem godine stopama rasta potrošačkih cena u Republici, a najviše do rasta prosečne neto zarade u Republici u prethodnoj godini.

 

Prema podacima RZS ostvaren je:

- rast potrošačkih cena u Republici za 2015. godinu - 1,5%

- rast prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici za 2015. godinu - 103% (decembar 2015. godine 51.485 u odnosu na decembar 2014. godine 49.970).

 

Pošto je rast potrošačkih cena 1,5%, a zarade bez poreza i doprinosa su 3%, to se revalorizacija ostatka duga i otplatnih rata vrši sa 1,5%.

 

Sledeća revalorizacija ostatka duga i rata za otkupljene stanove po ovim odredbama Zakona o stanovanju vršiće se pod 31.12.2016. godine.